نوشته‌ها

طبقه بندی هلدر های داخل تراش

نــــوع گیرندهویــژگــیشــکــل ظــاهــری
سیستم M / نوع گیره مرکب با شیب منفی- شیب منفی، نوع چکمه ای، با بدنه گرد
- تلفیقی از مکانیزم نوع چکمه ای و کلمپی که موجب استقرار محکم و دقیق اینسرت می شود
- به دلیل داشتن دو سطح مهار کننده، قابلیت تکرار موقعیت نوع تیغچه عالی می باشد
- حداقل قطر سوراخ 32 میلی متر می باشد
سیستم P / نوع قفل چکمه ای با شیب منفی- شیب منفی، نوع چکمه ای، نوع بدنه گرد
- به دلیل داشتن دو سطح مهارکننده، دقت استقرار الماسه فوق العاده است
-حداقل قطر سوراخ 40 میلی متر می باشد
سیستم C / نوع کلمپی (گیره از رو) با شیب مثبت- مکانیزم استقرار الماسه نوع کلمپی با ایمنی بالا و استقرار دقیق
- الماسه بدون سوراخ باعث افزایش استحکام لبه الماسه نسبت به نوع S می شود و قابلیت استفاده در خشن تراشی را بالا می برد
در سوراخ های متوسط تا بزرگ استفاده می شود
حداقل قطر سوراخ 16 میلی متر می باشد
سیستم S / نوع پیچی با شیب مثبت- مکانیزم ساده با قطعات کم
- بدون زائده در سر نگهدارنده همانند آچارخور پیچ و کلمپ
- تراشکاری آزاد با توجه به شیب مثبت الماسه
-نگهدارنده های تنگستن کاربایدی مناسب در مقابل ار تعاشات ناشی از تراشکاری
- حداقل قطر سوراخ 5.5 میلی متر می باشد