هلدرهای دنده زنی

هلدرهای دنده زنی بیرون تراش

هلدرهای دنده زنی داخل تراش