هلدرهای روتراش سیستم C / نوع کلمپی (گیره از رو) با شیب منفی