هلدرهای برش و شیار

هلدرهای برش رو تراش

تراشکاری

هلدرهای پیشانی تراش

پیشانی

هلدرهای پیشانی تراش L شکل

هلدرهای برش داخل تراش

کیو کات

ALBU