اینسرت تراشکاری DNMG

 

الماس تراشکاری
DNMG GF

 

 

الماس DNMG
DNMG QF

 

 

الماس چینی
DNMG SF

 

 

الماس
DNMG GM

 

 

الماس
DNMG QM

 

 

DNMG GESAC
DNMG TS

 

 

DNMG
DNMG SV

 

 

اینسرت تراشکاری لوزی
DNMG SM

 

 

DNMG
DNMG UK

 

 

الماس هایDNMG
DNMG HK

 

 

اینسرت DNMA
DNMA