راهنمای اولیه هلدرهای روتراش

هلدرهای رو تراش AKKO با 5 حرف لاتین شناخته میشوند

برای نمونه هلدر PSKNR که هر حرف از هلدر نمایانگر یک ویژگی آن میباشد

حرف اول هلدر نشان دهنده گیرنده اینسرت است و بر 5 نوع است که در تصویر زیر انواع آن را مشاهده میکنید :

هلدر

حرف دوم هلدر نمایانگر شکل اینسرت میباشد :

اینسرت

حرف سوم هلدر نشانه زاویه هلدر میباشد :

انواع

حرف چهارم هلدر نشان دهنده زاویه آزاد اینسرتی است که به هلدر بسته میشود :

اینسرت

حرف پنجم نیز راست یا چپ بودن هلدر را مشخص میکند

مشخصات بعدی هلدرهای روتراش نیز نشان دهنده ابعاد هلدر، اینسرت و طول هلدر مربوط میشود

برای مثال : PSKNR 2525 M12C

4 عدد 2525 نشان دهنده طول و عرض بدنه هلدر میباشد

حرف بعدی نمایانگر طول هلدر میباشد که در تصویر زیر 21 طول استاندارد و یک طول غیراستاندارد و سفارشی (X) را مشاهده میکنید :

طول

عدد آخر نیز نشان دهنده اندازه الماس و حرف آخر نشان دهنده کلمپی بودن یا نبودن هلدر است