اینسرت های تراشکاری GESAC

صنعتی

اینسرت های تراشکاری (Turning)

اینسرت های دنده زنی (Threading)

هلدر

اینسرت های برشکاری (Grooving)