اینسرت های تراشکاری GESAC

اینسرت های تراشکاری

اینسرت های تراشکاری (Turning)

اینسرت دنده زنی

اینسرت های دنده زنی (Threading)

اینسرت برش

اینسرت های برشکاری (Grooving)

فرز کارباید

فرزهای کارباید (الماس) (Endmills)