اینسرت های تراشکاری GESAC

اینسرت های تراشکاری

اینسرت های تراشکاری (Turning)

اینسرت دنده زنی

اینسرت های دنده زنی (Threading)

اینسرت برش

اینسرت های برشکاری (Grooving)