خواص مکانیکی جنس ابزار

جنس ابزار

/
انواع هلدرهای روتراش
هلدر روتراش
هلدرهای تراشکاری akko
آکو
اکوکات
هلدر تراشکاری